دورهمی آخر سال کلینیک زیبایی بلوتاچ با حضور مجید مظفری و محمدرضا شریفی نیا